شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

استروپن 3+3

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

پني سيلين و دي هايدرو استرپتومايسين در گاو ، اسب، گوسفند ، سگ و گربه جهت درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس به اين دو دارو مانند موارد زير بكار ميرود : كورينه باكتريوم پيوژنز ، كلبسيلا پنومونيا ، گونه هاي مختلف ليستريا ، پاسترولا هموليتيكا ، پاسترولا مولتوسيدا

استروپن 3+3

 گروه دارويي : آنتي بيوتيك .

تركيب دارو : هر ويال حاوي 3  ميليون واحد پني سيلين جي پروكائين بعلاوه
  3  گرم دي هيدرواسترپتومايسين به صورت ملح سولفات ميباشد .

 

مكانيسم اثر :
پني سيلين ها اثر باكتريوسيدي خود را از طريق پيشگيري از توليد و تخريب ديواره سلولي باكتري اعمال مي كنند . دي هايدرواسترپتو مايسين اثر باكتريوسيدي دارد. دي هايدرو استرپتومايسين اثر ضد باكتريايي خود را از طريق اتصال غيرقابل برگشت به تحت واحد S 30 ريبوزوم باكتري و در نتيجه تداخل در فرآيند ترجمه mRNA  ايجاد مي كند . تركيب پني سيلين و دي هيدرو استرپتومايسين مخصوصاً براي درمان عفونت هاي تركيبي باكتريهاي گرم منفي و گرم مثبت بسيار مفيد است .

فارماكوكينتيك :
پني سيلين جي سريعاً بعد از تجويز به روش عضلاني يا زير پوستي جذب ميشود. حداكثر غلظت خوني بعد از 15  تا 30 دقيقه بوجود مي آيد. پني سيلين جي موجود در خون در پلاسما است و كمتر از 10 درصد در اريتروسيت ها ميباشد. پني سيلين جي تا حدودي در بدن توسط مكانيسم هاي ناشناخته متابوليزه ميشود. با اين وجود ، تقريبا 90 در صد دارو بدون تغيير شكل دفع ميشود. توزيع پني سيلين سريع است اما توزيع آن  در بافت ها و مايعات مختلف يكسان نيست. پني سيلين جي بطور اوليه از طريق ادرار دفع ميشود. پس از تزريق ، 60  تا 100 در صد دوز بطور معمول از طريق ادرار دفع ميشود. در گاو دي هيدرو استرپتومايسين بعد از يك ساعت از تزريق عضلاني به حداكثر غلظت سرمي مي رسد و سريعاً در سراسر بدن پخش ميشود. دارو در مايعات خارج سلولي است و به پروتئين هاي پلاسما متصل ميشود. بعد از تزريق عضلاني حدود نصف غلظت آن در خون بطور اوليه از طريق ادرار دفع ميشود.

موارد مصرف :
پني سيلين و دي هايدرو استرپتومايسين در گاو ، اسب، گوسفند ، سگ و گربه جهت درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس به اين دو دارو مانند موارد زير بكار ميرود : كورينه باكتريوم پيوژنز ، كلبسيلا پنومونيا ، گونه هاي مختلف ليستريا ، پاسترولا هموليتيكا ، پاسترولا مولتوسيدا ، گونه هاي مختلف استافيلوكوكوس، گونه هاي مختلف استرپتوكوكوس و سالمونلا.

بنابراين از اين دارو جهت درمان بيماريهاي زير استفاده ميشود:
ورم ناف ، عفونت هاي دستگاه تنفس شامل پنوموني و رينيت ، ليستريوز ، مننژيت ، سپتي سمي ، توكسمي همراه با ورم پستان ، عفونت هاي دستگاه ادراري ، تورم روده ناشي از گونه هاي مختلف سالمونلا و كنترل عفونت هاي باكتريايي ثانويه ناشي از بيماريهاي ويروسي ، اكتينوباسيلوس ، اكتينومايكوزيس ، آرتريت، جلوگيري از عفونت هاي بعد از عمل

مقدارمصرف :‌
اسب و گاو  : 5,000 تا  15,000  واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن هر 24 ساعت يكبار .
گوسفندو بز  : 8,000  تا 15,000  واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن هر 24 ساعت يكبار .
سگ و گربه  :  10,000 تا 20,000  واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يكبار .

روش مصرف :
دارو به روش داخل عضلاني تزريق شود.

عوارض جانبي :
ممكن است بعضي دامها واكنش هاي آنافيلاكتيك و آلرژيك نسبت به پني سيلين نشان دهند كه گاهي كشنده است . همچنين احتمال بروز ضعف عضلاني بدليل بلوكه شدن اعصاب ماهيچه اي وجود دارد .

موارد منع مصرف :
در دامهايي كه نارسايي كليوي و كبدي دارند نبايد مصرف شود.
از تزريق داخــل وريدي دارو بايد اجتناب شود . در دامــهايي كه واكنش ازدياد حساسيت به پني سيلين نشان داده اند نبايد مصرف شود.

تداخل دارويي :
مصرف همزمان دارو با ساير داروهاي اتوتوكسيك (‌پلي ميكسين B )‌يا داروهاي نفروتوكسيك يا آنتي بيوتيكهاي كه اثر مهار كننده عصبي – عضلاني دارند ، سبب افزايش مسموميت يا ضعف عضلاني ميگردد. استفاده همزمان دارو با فروزمايد ميتواند اثرات اتوتوكسيك دي هيدرو استرپتومايسين را تشديدكند و سبب آسيب به توبول كليه ها شود .

نكات قابل توصيه :
بدليل احتمال بروز شوك آنافيلاكتيك بهتر است حيوان بعد از تزريق حداقل به مدت نيم ساعت تحت نظر باشد.

زمان پرهيزاز مصرف :
شير : 2  روز بعد از آخرين درمان
گوشت : 30 روز بعد از آخرين درمان

شرايط نگهداري :
در دماي اتاق ( كمتر از 25 درجه سانتي گراد ) و دور از نور نگهداري ميشود.

بسته بندي : اين دارو به صورت پودر در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي گردد .

Laoding
Laoding