شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

دی استرپ 1

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

دی استرپ 1

شكل دارويي : پودر استريل قابل تزريق .

گروه دارويي : آنتي بيوتيك .

تركيب دارو :
هر ويال حاوي يك گرم دي هيدرواسترپتومايسين سولفات مي باشد.

 

مكانيسم اثر :
دي هيدرواسترپتومايسين جزو خانواده آمينوگليكوزيدها و با طيف اثر محدود مي با شد. اين دارو خاصيت باكتـــريوسيدي دارد وبا اثر بر روي تحت واحد s30 ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين سلول باكتــري جلوگيري مي كند. دي هيدرواسترپتومايسين عمدتاً بر روي باكتري هاي گرم منفي اثر مي كند.

فارماكوكينتيك :
در گاو دي هيدرو استرپتومايسين سريعاً پس از تزريق عضلاني جذب مي شود و در مدت يك ساعت به حداكثر غلظت خوني مي رسد . باقيمانده دي هيدرو استرپتومايسين در كليه تا 90 روز پس از تزريق قابل تشخيص است . دارو پس از تزريق سريعاً در سراسر بدن توزيع مي شود و در مايع خارج سلولي به مقدار كافي وجود دارد. اين دارو به پروتئين هاي پلاسما متصل مي شود . دي هيدرو استرپتومايسين بطور اوليه از طريق ادرار دفع ميشود كه حدود نصف غلظت خوني آن ميباشد. كليه طبيعي در حدود دو سوم دوز درماني را در مدت 24 ساعت دفع ميكند .

موارد مصرف :
دي هيدرو استروپتومايسين عليه طيف وسيعي از باكتريهاي گرم منفي و تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت موثر است . از اين دارو جهت درمان ارگانيسم هاي حساس به دي هيدرو استرپتومايسين استفاده ميشود كه شامل : اكتينوباسيلوس اكوئي ، اكتينوباسيلوس لينيري ، اكتينومايسس بوويس ، اشرشياكولي ، لپتوسپيرا كانيكولا و ايكتر هموراژيكا ، پزدوموناس ائوروژنيوزا ، پروتئوس ، پاسترولا ، سالمونلا گونه هاي مختلف بروسلا ، هموفيلوس ،كلبسيلا و غيره .

مقدارو روش مصرف :‌
10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 12  ساعت  به مدت 3 تا 5 روز به روش داخل عضلاني عميق  .

عوارض جانبي :
مقدار توكسيك اين دارو مي تواندباعث آسيب به توبول هاي كليه شود .از مصرف همزمان دي هيدرو استرپتومايسين با ساير آمينوگليكوزيدها بايد اجتناب شود بدليل اينكه اثرات سمي دارو تشديد مي شود . ممكن است دارو باعث درد زودگذر در محل تزريق شود.
احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك نسبت به اين دارو وجود دارد . احتمال بروز اتوتوكسيسيتي متعاقب تجويز اين دارو وجود دارد كه تشخيص باليني مشكل است . همچنين احتمال بلوك عصبي عضلاني و علائم ناشي از آن وجود دارد.

موارد منع مصرف :
در دامــهايي كه واكنش ازدياد حساسيت به دي هيدرو استرپتومايسين نشان داده اند نبايد مصرف شود. بايداز تزريق داخــل وريدي دارو اجتناب شود . در دام هايي كه نارسايي كبدي و كليوي دارند نبايد مصرف شود.

تداخل دارويي :
استفاده همزمان دي هيدرو استرپتومايسين با فروزمايد مي تواند اثرات اتوتوكسيك آن را تشديد كند و سبب آسيب به توبول كليه ها شود . ممكن است دارو سبب كاهش برون ده قلبي و متعاقب آن كاهش فشار خون و برادي كاردي شود . به اين دليل بايد از مصرف آن در دام هاي دچار شوك يا نارسايي شديد قلبي جلوگيري شود.

نكات قابل توصيه :
بدليل احتمال بروز شوك آنافيلاكتيك بهتر است حيوان نيم ساعت بعد از تزريق تحت نظر باشد . مصرف دوز بيشتر و طولاني مدت دارو به دليل عوارض شنوايي و نوروتوكسيك توصيه نمي شود .

زمان پرهيزاز مصرف :
گوشت : 30 روز پس از آخرين درمان .    
شير : 2 روز پس از آخرين درمان .

شرايط نگهداري :
در دماي اتاق ( كمتر از 25 درجه سانتيگراد ) و دور از نور نگهداري شود . دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

بسته بندي : اين دارو به صورت پودر در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي گردد .

Laoding
Laoding