شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

جنتاسین 5

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

جنتاسین 5

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريقي

گروه دارويي : آنتـي بيوتيك

تركيب دارو : هر ميلي لـيتـر دارو حاوي 50 ميلي گرم جنتامايسيـن
به صورت ملح سولفات مي باشد .

 

مكانيسم اثر :
جنتامايسيـن يك آنتي بيوتيك از گروه آمينوگليكوزيدها است كه عليه عفونت هاي مختلف باكتريايي موثر است . آمنيو گليكوزيدها عمل ضدباكتريايي خود را از طريق متصل شدن به تحت واحد S 30 ريبوزوم باكتري و در نتيجه ايجاد مداخله با انواع مكانيسم ها در روند ترجمه mRNA  اعمال مي كنند.جنتا مايسين عمدتاً برروي باكتريهاي گرم منفي اثر مي كند. همچنين برروي برخي استافيلوكوك ها و استرپتوكوك ها نيز موثر است .

فارماكوكيـنتـيك :
در نشخواركنندگان جذب جنتامايسين از محل تزريق عضلاني سريع و تقريباً كامل است ، بجز در دام هاي با فشار خون پايين . بعد از تزريق عضلاني حداكثر غلظت خوني در مدت 30  تا 90  دقيقه ايجاد ميشود . بدليل تمايل آنها به PH فيزيولوژيك ، آمنيوگليكوزيدها بداخل فضاي مايع خارج سلولي با حداقل نفوذ به داخل بيشتر بافت ها بجز كليه ها و لنف گوش داخلي پخش ميشوند . آمينو گليكوزيدها در بدن متابوليزه نمي شوند آنها از طريق فيلتراسيون گلومرولي و ادراربدون تغيير شكل دفع ميشوند. 80  تا 90 در صد داروي تجويز شده از طريق ادراردر مدت 24 ساعت پس از تزريق عضلاني دفع ميشود.

موارد مصرف :
جنتامايسـيـن براي درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيسـم هاي حساس به جنتامايسـيـن مانند اكثر باكتـريــهاي گرم منـفـي و همـچنـيـن برخي استافـيـلوكوك ها ، اسـتــــــرپـتوكوك ها و موارد زير بكارمي رود . درمان بيـماريهاي روده اي و سـپـتـي سـمـيك ، درمان عفونت هاي بافت نرم ، اندومتـريت ، متـريت و پـيومتـرا ، درمان باكتـريـمي (bacteremia) وسـپـتـي سـمـي در كره اسبها ناشي از E.coli ، پروتئـوس و پزودو موناس ، عفونت هاي ادراري و عفونت هاي پوستـي . درمان ورم پستان كلي فرمي حاد در گاو .

مقدار مصرف :
5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن . روز اول هر 12 ساعت يكبار و روزهاي بعد هر 24 ساعت به مدت 3 تا 5 روز .

روش مصرف: به روش عضلاني يا وريدي آهسته تزريق شود .

 موارد منع مصرف :
در موارد نـارسـايـي كـلـيـه  تـجويز جنتامايسـيـن غيـر مـجاز است . در دام هاي آبستن استفاده از جنتامايسين ممنوع است . بهتر است در حيواناتي كه به منظور استفاده از گوشتشان پرورش داده مي شوند به كار نرود.

عوارض جانـبـي :
جنتامايسـيـن بايد در دام هاي دچار نارسايي كليـوي مصرف نشود .
از استفاده جنتامايسين همراه با ساير آنتي بيوتيكها ي آمينوگليكوزيد جلوگيري شود بدليل اينكه سبب افزايش مسموميت يا ضعف عضلاني مي گردد .
اتوتوكيسيتي از عوارض رايج اين دارو است كه تشخيص باليني آن مشكل است . در موارد استفاده از دوز بالا امكان بروز ضعف ناشي از مهار عصـبـي عضلاني وجود دارد .

تداخل دارويي :
مصرف همزمان جنتامايسيـن يا فروزمايد مي تواند اثر اتوتوكسيك را تشديد كند . دهيـدراتاسيـون از عوامل مستعد كننده آسيب توبولـي مي باشد . جنتامايسيـن نبايد با ساير داروها مـخلوط شود .

دوره پرهيـز از مصرف :
شیر : 3 روز .
گوشت : 7 روز .

شرايط نگهداري :
دارو در دماي كمتـر از 30 درجه سانتـيـگراد و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيـري شود.

بسته بـندي : اين دارو در ويال 20 ،50 و 100 ميلـي لـيـتـري عرضه مي گردد .

Laoding
Laoding