شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

تتروکسی 5

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

تتروکسی 5

شكل دارويي :مـحـلول استـريل تزريقي

گروه دارويي :آنتـي بيوتيك

تركيب دارو :هر ميلي لـيـتـر تتروكسي 5 حاوي 50 ميلـي گرم اكسي تتـراسايـكلـيـن هيدروكلـرايدمي باشد .

 

مكانيـسم اثر :
تتـراسايـكليـن ها آنتـي بيوتيك هاي وسيـع الطيـفي هستـند كه عليه گونه هاي زيادي از باكتـريهاي گرم مثبت و گرم منـفي موثرند . همـچنـيـن عليه تعدادي از بيماريهاي ناشي از مايكوپلاسـما ، ريكتـزيا ، كلاميديا و بيماريهاي ناشي از بابزيا و آناپلاسـما نيـزموثرند. مكانيـسم اثر آن به اين صورت است كه بـه  تــحت واحد 30S ريـبوزوم هاي باكتــري متصل مي شـود و تـولـيد پـروتئـيــن را مـهار مي كنند. نـحـوه عمل به اين ترتيـب اسـت كـه اتـصال كمپلـكس aminoacyl - tRNA به مـجـمـوعه ريبـوزوم-mRNA  انــجـام نمي گيـرد كه نتـيـجه آن مهار تكثيـر باكتـري مي باشد. تتـراسايـكليـن ها عموماً باكتـريواستات هستـند ولي در غلظت های بالا خاصيت باكتريوسيدي نيز دارند كه دليل آن از بين رفتن غشاء سيتوپلاسمي ارگانيسم ها مي باشد.

فارماكوكـيـنتـيـك :
بعد از تجويز اكسي تتراسيكلين بروش عضلاني ، سريعا وارد خون شده و مقادير بالاي آن در بافتها ايجاد ميشود. از آنجائيكه به نسبت بالايي به پروتئين هاي سرم متصل ميشود ، مقدار موثري از آن در ارگانيسم در مدت زمان طولاني حفظ ميشود. بنابراين اين دارو براي تجويز به فواصل هر 24 ساعت مناسب است. اكسي تتراسيكلين سريعاً در تمامي بافت ها و مايعات بدن توزيع ميشود و حداكثر غلظت آن در كليه ها ، كبد، صفرا، ريه ، طحال و استخوان و حداقل غلظت دارو در مايع سينوويال ، مايع پروستاتيك و CSF  مي باشد. اكسي تتراسيكلين از خون توسط كبد گرفته مي شود و متابوليزه مي شود. دارو از طريق كليه ها و دستگاه گوارش ( صفرا) دفع مي شود كه عموماً 50% تا 80% آن از طريق ادرار دفع ميشود . دفع دارو از طريق شير هم وجود دارد.

موارد مصرف :
اكسي تتـراسايـكليـن يك آنتـي بيـوتيـك وسيـع الـطيـف است كه از آن براي پيشگيـري و درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيـسم هاي حساس به اكسي تتـراسايـكلـيـن مانند بيـشـتـر باكتـريهاي گرم مثـبت و تعدادي از با كتـريهاي گرم منفي و اكتـيـنو مايسـت و ريكتـزيا و موارد زير استفاده مي شود . عفونت هاي عمومي شامل انتـريت باكتـريايي ، متـريت ، ،پنوموني ، پيـودرما تيـت و آناپلاسـموز .

مقدار مصرف :
20- 10ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به مدت3 تا 5 روز  .

روش مصرف :
به روش عضلاني عميق يا زير پوستـي تزريق شود .

عوارض جانبـي :
احتمال بروز تورم و نكروز در محل تزريق عضلاني وجود دارد.
احتمال بروز واكنش هاي ازدياد حساسيت وجود دارد مثلا درگربه ها ممكن است كه واكنش ( تب دارويي ) با علايم استفراغ ، اسهال ، افسردگي و بي اشتهايي اتفاق بيفتد. احتمال بروز عوارض گوارشي متعاقب تجويز دارو به روش عضلاني وجود دارد.

موارد احتـياط :
تزريق سريع وريدي منجر به كاهش فشار خون و كلاپس ناگهاني مي شود.
مواردي ازضايعات كليـوي و اثرات هپاتوتوكسيك ناشي از دوز زياد داروگزارش شده است.

تداخل دارويي : اكسي تتراسيكلين با پني سيلين ها ، آمينوگليكوزيدها شامل استرپتومايسين ، نئومايسين ، جنتا مايسين ، سفالوسپورين ها و پلي ميكسين ها اثر آنتا گونيستي دارد.

زمان پرهيز از مصرف :
گوشت : 15 روز پس از آخرين تزريق .
شيـر:  3 روز پس از آخريـن تزر يق .

شرايط نگهداري : در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گرادو دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيري شود .

بسته بندي : اين دارو  در ويال 20 ،50 و 100  لـيـتـري عـرضه مـي گـردند .

Laoding
Laoding