شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

سفتی پرین 1

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

سفتی پرین 1

شكل دارويي: پودر استـريل قابل تزريق

گروه داوريي: آنتـي بيـوتـيك

 

تركيب دارو: هر ويال حاوي 1  گرم سفتـيوفور مي باشد كـه بعد از آماده سازي حاوی 50  ميلي گرم ملح سدیم سفتـيـوفور پایه (Base) در هر ميلي لـيتـر خواهد بود.

مكانيـسم اثر:

سفتـيـوفور ترکیبی باکتریسید و از نسل سوم سفالوسپورين هاست. مكانيـــسم اثر سفـــالوسپـــورين ها مشابه پـنـي سيليـن ها مي باشد. سفالوسپورين ها به پروتـئيـن هايي كه مـحل اتصال پـنـي سيـلـيـن بوده و در غشاي سيتوپلاسـمي باكـتـري وجود دارند، پـيوند يافته و با تداخل در عمل ترانس پپـتيـداز و ديگر آنزيـم هاي ديواره سلولـي، ساخت ديواره سلولـي باكتـري را مهار مي كنند. هـمـچـنـيـن تقسيـم و رشد سلولـي نيز مهار گرديده، باكتـری هاي حساس غالــــباً لــيـز شده و از بـيـن مي روند. سفالوسپوريـن ها  معمـــولاً به پـنـي سيـلـيـناز  مقـــاوم بوده، در حالـي كه به سفـالوسپوريناز كه جزو آنـــزيم هاي بتالاكتـــاماز است، حساس مي باشند. سفتـيوفور عمدتاً عليـه باكـتـري هاي گرم منفـي مؤثر است. اگر چه اثر اندکی نیز روي باكـتـريهاي گرم مثبت دارا می باشد .

فارماكوكيـنـتـيـك:

پس از تزريق دارو به سرعت جذب شده و در سرتاسر بدن از جـمله كليـه ها، ريه ها، مفاصل و بافتـ‌هاي نرم انتشار می یابد و حداكـثـر غلظت پلاسـمايي دارو 45 دقيـقه بعد از تزريق حاصل می شود. سفـتـيوفور قدرت نفوذ كـمـــي به داخل مایع مغزی- نخاعی (CSF) دارد. دارو در كبـــد متابولـيـــزه شده و  چندين متابولــيـت فعال را ايـــجاد مي نماید. راه اصلـي دفع سفتيوفور از طريق فـيـلــتـراسيـون كليـوي و ادرار است.

موارد مصرف:

گاو: درمان بيـماري هاي تنـفسي گاو (تب حـمل و نقل و پـنوموني) بـه خصوص موارد ناشي از باكتـري هاي مانهیمیا همولـيـتيـكا  (Mannheimia heaemolytica)، پاستـورلا مولـتـوسيـدا و هموفـيـلوس حتـي در گاوهاي شيـري طي دوران شيـردهي، درمان گنديدگي سـم (FootRot) ناشي از فوزوباكتـريوم نكروفوروم و باكتـروئيـدس ملانيـنوژنيكوس

 گوسفند: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی گوسفند) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا

بز: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی بز) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا

اسب: درمان عفونت هاي تـنـفسي ناشي از استـرپتوكوكوس زواپـيـدميـكوس

سگ: درمان عفونت هاي مـجاري ادراري همراه با اشــریشياكولای (E.coli) و پروتئوس ميـرابيـلیس

مقدار و روش مصرف:

گاو: 1/1 تا 2/2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن معادل 1 تا 2 ميلي لـيـتـر مـحلول استـريل آماده شده براي 3/45 كيلوگرم وزن بدن به روش  داخل عضلاني یا زیر پوستی. درمان بايد با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالـي تكرار شود. در صورتي كه پس از دو تا سه روز درمان، نتايج رضايت بـخشي حاصل نگردید در روزهاي چهارم و پـنـجم نيـز درمان را ادامه دهيـد.

 گوسفند و بز: 1/1  تا 2/2  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  معادل 1 تا 2 میلی لیتر محلول استریل آماده شده برای 3/45 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24  ساعت به مدت 3 روز متوالـي تكرار شود. در صورتي كه پس از دو تا سه روز درمان، نتايج رضايت بـخشي حاصل نگردید در روزهاي چهارم و پـنـجم نيـز درمان را ادامه دهيـد .

اسب: 2/2 تا 4/4 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن معادل 2 تا 4 میلی لیتر محلول استریل آماده شده  برای 3/45 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلاني. هـــر 24 ساعت بايد تزريق را تكرار كرد. پس از رفع علائم بيـماري درمان را به مدت 48 ساعت ديگر ادامه دهيـد. اگـر طي 4 تا 5 روز پاسـخي مشاهده نشد، بايد تشخيـص بيماري را بازبـيـنـي نماييد.

سگ: 2/2 ميلي گرم به ازاي هركيـلوگرم وزن بدن معادل 5/0 ميلي لـيـتـر مـحلول  استـريل آماده شده براي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به روش زير جلدي. درمان بايدبا فواصل 24 ساعت و به مدت 5 تا 14 روز ديگر تكرار شود.

شيوه مصرف:

با افزودن 20 ميلي لـيتـر آب باكــتـريواستاتيـك يا آب استـريل در داخل ويال، مـحلول آماده تزريق تهيه مي شود. بعد از اضافه کردن آب به خوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی به دست آید.

عوارض جانـبـي:

از جـمـله شايعت‌ترين عوارض جانـبـي سفالوسپورين ها واكنش هاي ازدياد حساسيت (Hypersensitivity) به دلـيل شباهت بسيار زياد ساختـماني اين دارو با پـنـي سيـلـيـن ها مي باشد كه معمولاً بروز حساسيت نسبت به يكي از آنها، بروز حساسيـت نسبت به ديگري را نيـز به همـراه دارد. از ديگر عوارض جانــبـي آن احتـمال ضايعات و سـميـت كليـوي مي باشد كه معمولا در موارد استـفاده از مقادير زياد و طولاني مدت دار و اتفاق مي افتد. استـفاده از سفتـيوفور با آميـنوگليـكوزيدها مـمـكن است اثر سـميـت كليـوي (Nephrotoxicity) آميـنوگليـكوزيدها را تشديد كند. مصرف همزمان سفتـيوفور با فوروزمايد مـمـكن است اثر نفروتوكـسـيسيتـي سفتـيوفور را تشديد كند.

دوره پرهيـز از مصرف:

گوشت گاو: 4روز

شیر: ندارد.

شرايط نگهداري:

پودر خشک سفتیوفور قبل از آماده سازی بايد در دمای 2 تا 8 درجه سانـتـيگراد و دور از نور نگهداري شود. محلول آماده شده به مدت 5  روز در يـخچال  (2 تا 8 درجه سانتـيـگراد) و حداكـثر 12 ساعت در دمای اتاق (درجه حرارت تا 25 درجه سانتـيـگراد) قابل نگهداري است. اما مـحلول آماده شده استـريل به صورت يخ زده تا 8 هفته قابل مصرف است. برای تزریق مـحلول يخ زده ابتدا لازم است در زیرشيـر آب گرم قرار گیرد تا يـخ آن ذوب شده و مـحلول شفافـ آماده تزریق به دست آيد. ضروری است دارو بيش از يك بار منـجمد و ذوب نشود.

موارد منع مصرف:

استــــفاده از دارو در دامهايي كه نسبت به سفالوسپوريـن ها به ويژه سفتـــيوفور حساسيت دارند مـمنوع مي باشد.

بسته بندي: پودر استـريل سفتیوفور در ويال 1 گرمي عرضه مي شود

Laoding
Laoding