شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

جنتاسين 10

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريقي گروه دارويي : آنتـي بيوتيك تركيب دارو : هر ميلي لـيتـر دارو حاوي 100 ميلي گرم جنتامايسيـن فعال مي باشد .

جنتاسين 10

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريقي

گروه دارويي : آنتـي بيوتيك

تركيب دارو : هر ميلي لـيتـر دارو حاوي 100 ميلي گرم جنتامايسيـن فعال مي باشد .

مكانيسم اثر :

جنتامايسيـن يك آنتي بيوتيك از گروه آمينوگليكوزيدها است كه عليه عفونت هاي مختلف باكتريايي موثر است . آمنيوگليكوزيدها عمل ضدباكتريايي خود را از طريق متصل شدن به تحت واحد S 30 ريبوزوم باكتري و در نتيجه ايجاد مداخله با انواع مكانيسم ها در روند ترجمه mRNA  اعمال مي كنند.جنتا مايسين عمدتاً برروي باكتريهاي گرم منفي اثر مي كند. همچنين برروي برخي استافيلوكوك ها و استرپتوكوك ها نيز موثر است .

فارماكوكيـنتـيك :

در نشخواركنندگان جذب جنتامايسين از محل تزريق عضلاني سريع و تقريباً كامل است، بجز در دام هاي با فشار خون پايين . بعد از تزريق عضلاني حداكثر غلظت خوني در مدت 30  تا 90  دقيقه ايجاد ميشود . بدليل تمايل آنها به PH فيزيولوژيك، آمنيوگليكوزيدها بداخل فضاي مايع خارج سلولي با حداقل نفوذ به داخل بيشتر بافت ها بجز كليه ها و لنف گوش داخلي پخش ميشوند. آمينو گليكوزيدها در بدن متابوليزه نمي شوند آنها از طريق فيلتراسيون گلومرولي و ادراربدون تغيير شكل دفع ميشوند. 80  تا 90 در صد داروي تجويز شده از طريق ادراردر مدت 24 ساعت پس از تزريق عضلاني دفع ميشود.

موارد مصرف :

جنتامايسـيـن براي درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيسـم هاي حساس به جنتامايسـيـن مانند اكثر باكتـريــهاي گرم منـفـي و همـچنـيـن برخي استافيلوكوك ها، اسـترپتوكوك ها و موارد زير بكارمي رود:

درمان عفونتهای تنفسی (پنومونی، رینیت، برونشیت)، عفونتهای گوارشی (آنتریت)، عفونت های ادراری-تناسلی، عفونتهای پوستی، سپتی سمی، آرتریت و اندومتریت، متریت و پیومترا، ورم پستان کلی فرمی حاد.

مقدار مصرف :

5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه به مدت 3 تا 5 روز.

روش مصرف:

به روش عضلاني يا وريدي آهسته تزريق شود.

موارد منع مصرف :

در موارد نـارسـايـي كـلـيـه  تـجويز جنتامايسـيـن غيـر مـجاز است. در دام هاي آبستن استفاده از جنتامايسين ممنوع است. بهتر است در حيواناتي كه به منظور استفاده از گوشتشان پرورش داده مي شوند به كار نرود.

عوارض جانـبـي :

جنتامايسـيـن بايد در دام هاي دچار نارسايي كليـوي مصرف نشود.

از استفاده جنتامايسين همراه با ساير آنتي بيوتيكها ي آمينوگليكوزيد جلوگيري شود بدليل اينكه سبب افزايش مسموميت يا ضعف عضلاني مي گردد.

اتوتوكيسيتي از عوارض رايج اين دارو است كه تشخيص باليني آن مشكل است. در موارد استفاده از دوز بالا امكان بروز ضعف ناشي از مهار عصـبـي عضلاني وجود دارد.

تداخل دارويي :

مصرف همزمان جنتامايسيـن با فروزمايد مي تواند اثر اتوتوكسيك را تشديد كند. دهيـدراتاسيـون از عوامل مستعد كننده آسيب توبولـي مي باشد . جنتامايسيـن نبايد با ساير داروها مـخلوط شود.

دوره پرهيـز از مصرف :

در دامـهـايـي كه براي تولـيـد گوشت پرورش داده مي شوند بهتـر است استـفاده نشود.

شرايط نگهداري :

دارو در دماي كمتـر از 30 درجه سانتـيـگراد و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيـري شود.

بسته بـندي : اين دارو در ويال های 20 ،50 و 100 ميلـي لـيـتـري عرضه مي گردد.

Laoding
Laoding