شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی بیوتیک

لینکوسول

کد کالا 111

قیمت دارو: 0.00

از اين دارو براي درمــــان عفونت هــــاي ناشي از مـــيكروارگــانيسم هــاي حســـاس به لينكو مايسيـن و اسپكتينـومايسيـن در گاو ، گوساله ، گوسفند و بز ، مرغ ، سگ و گربه مانند موارد زير استفاده مي شود

لینکوسول

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريقي .

گروه دارويي : آنتـي بـيـوتيك

تركيب دارو : هر ميـلـي لـيـتـر حاوي 50 ميـلي گرم ليـنكومايـسيـن فعال
به صورت ملح هيدروكلرايد و 100 ميلي گرم اسپكتـيـنومايسيـن فـعـال بـه
صورت ملح سولفات ميباشد.

 

مكانيـسم اثر :
لـيـنكو مايـسيـن طيف اثري مشابه ماكرولـيـدها دارد ولـي از نظر ساختماني با آنها تفاوت دارد .  لـيـنكومايـسيـن  معمولا" فعالـيت باكتـريواستاتيـكي دارد ولـي  در غلـظت بالا فعالـيـت باكتـريوسيـدي  نيز دارد . نـحوه عـمل لـيـنـكومايسيـن به اين صورت است كه به تـحـت واحــد50S ريـبوزوم باكتـري متــصل مي شـود و سنــتـز پروتـئـيـن را مـهـار مي كند در نتـيـجه تكـثـيـر باكتـري متوقف مي شود . با اينكه ماكرولـيدها ، لــيـنكوزآميـدها و كلـرامـفـنـيـكل از نـظر ساخـتـماني با هـم متـفاوتنـد ولـي بـه نــظـر مي رسد كه نـحوه عمل آنها يكسان است . مقاومت نسبت به لـيـنكومايسيـن به دلـيل عدم توانايي اتصال آن به ريـبوزوم به وجود مي آيد و در صورت ايـجاد ، مقاومت متـقابل و كامل نسبت به كلـيـندامايـسيـن نيـز ايـجاد مي شود كه اين مقاومت مي تواند به ماكرولـيدها گستـرش يابد . در مواردي كه حيـوانات تايلوزين دريافت كرده باشند ، اين مـقاومت مي تواند سريعـا" نسبـت به لـيـنكومايسيـن ايـجاد شود . لـيـنكومايسيـن علـيه باكتـريهاي گرم مـثـبت مانند استافـيـلوكوكوس ، استـرپتـوكوكوس ، كلـستـريديوم ، اكتـيـنومايست و گونه هايي از مايكوپلاسـما موثـراست .  اسپكتـيـنومايسيـن يك آنتـي بيوتيك آميـنوسيـكلـيـتول (Aminocyclitol)  است كه از طريق متـصل شدن به قسمت 30S  ريـبوزوم باكتـري از تولـيد پروتئيـن جـلوگيـري مي كند. اسپكتـيـنومايسيـن عموما"عليه ارگانيـزم هاي گرم مثبت موثراست  ، همچـنـيـن عليه طيـف وســيـعي از  بـاكتـريـهاي گـرم منـفي ماننـد اشـرشيــا كـولـي نيز  مـوثـر اسـت . تـركيــب اسـپكتـيـنو مايسيـن و لـيـنكومايسيـن با هم باعث افزايش اثر علـيه باكتـريهاي گرم مـثبـت و مايكوپلاسـما مي شود.

فارماكوكينتيك:
لينكومايسين پس از تجويز به روش عضلاني به خوبي جذب مي شود و حداكثر غلظت پلاسمايي آن 1 تا 2  ساعت پس ازتزريق ايجاد مي شود. لينكومايسين در بيشتر مايعات و بافت هاي بدن مانند استخوان توزيع مي شود ولي توزيع آن در مايع CSF زياد نمي باشد. لينكومايسين در كبد متابوليزه مي شود. متابوليت هاي زيادي از طريق صفرا، ادرار و شير دفع مي شود. نيمه عمر لينكومايسين كمتر از 3 ساعت مي باشد.

موارد مصرف : از اين دارو براي درمــــان عفونت هــــاي ناشي از مـــيكروارگــانيسم هــاي حســـاس به لينكو مايسيـن و اسپكتينـومايسيـن در گاو ، گوساله ، گوسفند و بز ، مرغ ، سگ و گربه مانند موارد زير استفاده مي شود .
گوسفند و بز : درمــان عفونت هــاي تنفـسي ناشي از مــايكوپلاسـما مـــانند پنومـوني و پلوروپنومــوني واگيـر دار ، درمان گنديدگي سم (Foot rot ) ناشي از باكتـريو ئيدس نودوزوس .
گوساله : درمان عفونت هاي تنفـسي و گوارشي ( Enteritis ) ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس به دارو .
سگ و گربه : درمان عفو نت هاي تنفـسي ، ادراري - تناسلي و پوستـي ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس به دارو .

مقدار مصرف :
گاو ، گوساله ، گوسفندو بز :
1 تا2  ميـلي لـيـتـر به ازاي هر10 كيـلوگرم  وزن بدن ،  هر 12 تا 24 ساعت به مدت 3 تا 5 روز  .
سگ وگربه : 1 ميـلي لـيـتـر به ازاي هر 5 كيـلوگرم وزن بدن ، هر 12 تا 24 ساعت به مدت 3 تا5 روز  .

روش مصرف : دارو به روش عضلاني تزريق شود.

موارد منع مصرف :
در دامهاي حساس به لـيـنكومايسيـن و اسپكتـيـنومايسيـن  مصرف نشود . به دليل بروز عوارض كشنده در اسب مصرف لينكو مايسين ممنوع ميباشد.

عوارض جانبـي :
مهار عصبي عضلاني يكي از عوارض جوانبي نادر ميباشد كه ميتواند با تزريق پارنترال كلسيم درمان شود
احتـمال بروز واكنش هاي افزايش حساسيت پس از مصرف اين دارو وجود دارد .
احتمال بروز درد و سفت شدن موضعي متعاقب تـجـويز به روش عضلاني وجود دارد.

تداخل دارويي :
اگر دارو همزمان با تتراسايكلين يا كلرامفنيكل استفاده شود ممكن است آنتا گونيسم رخ دهد. مصرف همزمان لينكوزآميدها با آمينوگليكوزيدها ، اسپكتينومايسين ، مترونيدازول و تري متوپريم سولفامتوكسازول باعث افزايش اثر آنها مي شود.

دوره پرهيز از مصرف :
گوشت: 7  روز بعد از آخرين تزريق
شير :4  روز بعد از آخرين تزريق

شرايط نگهداري :
در دماي كمتر از 30  درجه سانتيگراد  و دور از نور نگهداري شود. ازيخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بسته بندي : اين دارو در ويال 50 و  100 ميــلي ليتـري عرضه مي گردد.

Laoding
Laoding