شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

پیوستن شرکت دارو سازی نصر جرگه شرکتهای دانش بنیان

خبر مسرت بخش پیوستن شرکت داروسازی نصر به جرگه شرکتهای دانش بنیان را به استحضار همکاران و دست اندکاران صنعت داروسازی دامی کشور می رسانیم.
پیوستن شرکت دارو سازی نصر جرگه شرکتهای دانش بنیان

خبر مسرت بخش پیوستن شرکت داروسازی نصر به جرگه شرکتهای دانش بنیان را به استحضار همکاران و دست اندکاران صنعت داروسازی دامی کشور می رسانیم. 
این مهم که با درایت مدیریت شرکت و پشتیبانی جدیت کارکنان سخت کوش بدست آمده اغاز فصل جدیدی از سلسله موفقیتهای شرکت داروسازی نصر بوده. امید است دریچه جدیدی بر روی این صنعت در میهن اسلامیمان بگشاید. 
خداوند  را شاکریم که از حمایت رهبران و مسئولانی برخورداریم که در راستای رسیدن نام ایران بر بلندای تمامی صنایع از هیچ کوششی دریغ نورزیده و در سایه گفتار و رهنمودشان به شکوفایی می رسیم. 

                                                   شرکت دارو سازی نصر

Laoding
Laoding