شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

مواد معدنی

کلسیمافور 40

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

کلسیمافور 40

شكل دارويـي :مـحـلول اسـتـريل تـزريـقـي.

گروه دارويي :مواد معدني .

تركيب دارو :هر ميـلي لـيـتـر دارو حاوي 1/340  ميـلي گرم كلـسيـم گلوكونات ،
22 ميـلي گرم منـيزيم هيـپوفسفيت ، 30 ميلي گرم پروپيلن گليكول ،
67  ميلي گرم بوريك اسيد بعلاوه 1 ميـلي گرم كلـروكرزول بعنوان نگهدارنده مي باشد .


مكانيسم اثر :
اگرچه هر سه يون كلسيم ، منيزيم و فسفر جزو الكتروليت هاي مهم محسوب مي شوند و در سيستم بافري اسيد – باز نقش دارند ، اما وظيفه اصلي باليني آنها دخالت در متابوليسم بافتها ميباشد. وجود يون هاي كلسيم آزاد براي انقباض عضلات و براي وارد كردن سلول ها در دپولاريزاسيون عضلات صاف يا آزاد شده از ذخاير داخل سلولي در عضلات اختياري مهم است. اين پديده بصورت تحريك- انقباض شناخته ميشود . استراحت عضله به خروج يون كلسيم بستگي دارد. كلسيم براي عمل عصبي عضلاني و همچنين اگزوسيتوز استيل كولين عصبي و انتقال ايمپالس ها در طول اعصاب مهم است. در همه اين شرايط ، يون كلسيم و منيزيوم نقش مخالف هم را دارند و اين تداخل انواع تغييرهاي ايجاد شده در عملكرد عصبي عضلاني را در بيماري تب شير كه شامل انواع فلجي اسپاستيك تافلاسيد ميباشد را تاييد مي كند. يون فسفات جزئي از سيستم بافرينگ بدن است و شكل دفع آن در ادرار ( بصورت هيدروژن فسفات يا دي هيدروژن فسفات ) دفع يونهاي هيدروژن به داخل فيلترهاي بيروني را خنثي مي كند. در داخل سلول ، فسفات از طريق فسفوريلاسيون در متابوليسم بدن نقش دارد. همچنين فسفات در انتقال انرژي از طريق باندهاي غني از فسفات نقش مهمي به عهده دارد. در اسيدهاي نوكلئيك و نوكلئوتيدها اين مسئله اتفاق مي افتد. علاوه بر اين فسفات بعنوان فسفوليپيدهاي غشايي اهميت ساختماني دارند. يون منيزيوم در سيستم كوانزيمي كه متابوليسم كربو هيدرات را با متابوليسم فسفات ارتباط مي دهد و نيز تامين انرژي براي انقباض عضلات نقش مهمي بعهده دارد.

فارماكوكيـنتـيـك :
در نشخواركنندگان كلسيم جیره از طريق روده كوچك بر اساس نياز بدن جذب ميشود. در دام هاي بالغ جذب كلسيم در مواقع نياز به مقدار زياد اين عنصر مثلاً در دوره آبستني و شيرواري افزايش مي يابد . فاكتورهايي كه مي توانند جذب كلسيم را تحت تاثير قرار دهند شامل نوع جیره و مقدار كلسيم و فسفر موجود در جیره مي باشد . متابوليسم كلسيم و فسفر توسط هورمون پاراتيروئيد و ويتامين D  تحت تاثير قرار مي گيرد. هورمون پاراتيروئيد در پاسخ به كمبود كلسيم ترشح مي شود كه اين باعث تبديل 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول به 1  و 25  دي هيدروكسي كلسيفرول مي شود . هورمون پاراتيروئيد و 1  و 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول با هم باز جذب كلسيم از استخوان را تحريك مي كنند و 1 و 25 دهي هيدروكسي كوله كلسيفرول به تنهايي جذب كلسيم از روده را تحريك مي كند .
كلسيم از استخوان و روده وارد خون مي شود. موقعي كه مقدار كلسيم سرم به بالاتر از حد نرمال مي رسد ، ترشح هورمون پاراتيروئيد مهار مي شود و ترشح كلسیتونين تحريك مي شود. غلظت زياد كلسیتونين باز جذب كلسيم از استخوان را مهار مي كند و غلظت پايين هورمون پاراتيروئيد جذب كلسيم را مهار مي كند. كلسيم به طور عمده ازطريق مدفوع و ادرار و مقدار ناچيزي از طريق غده عرق به خارج دفع مي شود. در دام هاي شيروار نيز مقدار قابل توجهي كلسيم از طريق شير به خارج دفع مي شود.

 موارد مصرف :
پيشگيـري و درمان  : فلج بعد از زايمانMilk fever)  ) در گاو ، درمان تتاني ناشي از كمبود منـيـزيم درگاو . گوساله و گوسفند ، راشي تيسم Rickets))  در دام هاي جوان ، نرمي استخوانOsteomalacia) )  در دام بالـغ .

 مـقـدار مصرف :
گاو : 400-150 ميـلي لـيـتـر .
گوسفند و بز : 50 -20 ميـلـي لـيـتـر .

روش مصرف : به صورت زير جلدي و يا آهسته وريدي تزريق  شود .

عوارض جانبـي :
تجويز وريدي دارو بايد به آهستگي صورت گيرد چون غلظت زياد كلسيم مي تواند باعث ايست قلبي شود اگر برادي كاردي يا آريتمي شديدي اتفاق افتاد تجويز بايد كند شود.
دام هاي دچار كمبود كلسيم و اندوتوكسمي مانند گاوهاي دچار ورم پستان كلي فرمي حاد مخصوصا به آريتمي هاي قلبي بخاطر تجويز وريدي حساس تر ميباشند.

تداخل دارويي :
كلسيم بروگلوكونات اگر با سفالوتين ، پردنيزلون فسفات ، تتراسيكلين ها ، بيكربنات سديم ، فنيل بوتازون و سولفاناميدها تركيب شوند ناسازگار است.

نكات قابل توصيه :
قبل از تزريق مـحـلول بايدتا دماي بدن گرم شود .
از تزريق داخل عضلاني دارو بدلـيل احتمال ايـجاد ضايعات بافتـي در ناحيه تزريق خودداري شود .
از يخ زدگي دارو جلوگيـري شود . تزريق كلسيم بر حسب ضرورت طبق دستور دامپزشك ممكن است تا رفع علائم بيماري به دفعات تكرار گردد.

زمان پرهيز از مصرف :  ندارد .

شرايط نگهداري : در دماي كمتر از 30  درجه سانتي گراد   و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوكيري شود.

بسته بندي : اين دارو در ويال 250 ميـلي لـيـتـري عرضه ميگردد . 

Laoding
Laoding