شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

مواد معدنی

کلسی بور 40

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

کلسی بور 40

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريقي

گروه دارويي : مواد معدني

تركيب دارو : هر ميـلي لـيـتـر حاوي 1/340 ميلي گرم كلسيم گلوكونات ،
67 ميلي گرم بوريك اسيد ،1 ميلي گرم كلركرزول بعنوان نگهدارنده و 30
ميلي گرم پروپيلن گليكول مي باشد .

 

مكانيـسم اثر :
وجود يون هاي كلسيم آزاد براي انقباض عضلات و براي وارد كردن سلول ها در دپولاريزاسيون عضلات صاف يا آزاد شده از ذخاير داخل سلولي در عضلات اختياري مهم است. اين پديده بصورت تحريك- انقباض شناخته ميشود . استراحت عضله به خروج يون كلسيم بستگي دارد. كلسيم براي عمل عصبي عضلاني و همچنين اگزوسيتوز استيل كولين عصبي و انتقال ايمپالس ها در طول اعصاب مهم است. يون كلسيم جزء اصلي ساختماني اسكلت بدن است و نقش مهمي در انقباض عضلات ، انعقاد خون ،فعاليت آنزيمها ، هيجان پذيري عصبي ، آزاد سازي هورمونها و نفوذ پذيري غشاهاي سلولي دارد. واكنش بين سه جزء هورمون - پاراتورمون ،كلسيم و ويتامين غلظت كلسيم را عليرغم تغيير در جذب و دفع آن در حد بالا نگهداري مي كند .

فارماكوكــينتيك  :
در نشخواركنندگان كلسيم جیره از طريق روده كوچك بر اساس نياز بدن جذب ميشود. در دام هاي بالغ جذب كلسيم در مواقع نياز به مقدار زياد اين عنصر مثلاً در دوره آبستني و شيرواري افزايش مي يابد . فاكتورهايي كه مي توانند جذب كلسيم را تحت تاثير قرار دهند شامل نوع جیره و مقدار كلسيم و فسفر موجود در جیره مي باشد . متابوليسم كلسيم و فسفر توسط هورمون پاراتيروئيد و ويتامين D  تحت تاثير قرار مي گيرد. هورمون پاراتيروئيد در پاسخ به كمبود كلسيم ترشح مي شود كه اين باعث تبديل 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول به 1  و 25  دي هيدروكسي كلسيفرول مي شود . هورمون پاراتيروئيد و 1  و 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول با هم باز جذب كلسيم از استخوان را تحريك مي كنند و 1 و 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول به تنهايي جذب كلسيم از روده را تحريك مي كند . كلسيم از استخوان و روده وارد خون مي شود. موقعي كه مقدار كلسيم سرم به بالاتر از حد نرمال مي رسد ، ترشح هورمون پاراتيروئيد مهار مي شود و ترشح كلسیتونين تحريك مي شود. غلظت زياد كلسیتونين باز جذب كلسيم از استخوان را مهار مي كند و غلظت پايين هورمون پاراتيروئيد جذب كلسيم را مهار مي كند. كلسيم به طور عمده ازطريق مدفوع و ادرار و مقدار ناچيزي از طريق غده عرق به خارج دفع مي شود. در دام هاي شيروار نيز مقدار قابل توجهي كلسيم از طريق شير به خارج دفع مي شود.

 موارد مـصرف :
درمــان كمبود كلسيم ( Hypocalcaemia ) در گاو و گوسفند ، درمان  تتاني شيـرواري ماديــان  Eclampsia)) ، كمك به پيـشگيـري و درمان راشي تيسم (Rickets) در دام هاي جوان و نرمي استخوان (Osteomalacia) در دام بالغ  .

مقدار  و روش مصرف :
گاو  : 400-150 ميـلي لـيـتـر  .
اسب : 100 -50 ميـلي لـيـتـر   .
گوسفند و بز  : 75  -20 ميلي لـيـتـر  (معادل نصف مقادير مصرفـي در گاو بر حسب وزن دام ) .

روش مصرف : به صورت زير جلدي و يا آهسته وريدي تزريق شود .

نكات قابل توصيه :
قبل از تزريق مـحـلول بايدتا دماي بدن گرم شود .
از تزريق داخل عضلاني دارو بدلـيل احتمال ايـجاد ضايعات بافتـي در ناحيه تزريق خودداري شود .
از يخ زدگي دارو جلوگيـري شود. تزريق كلسيم بر حسب ضرورت طبق دستور دامپزشك ممكن است تا رفع علائم بيماري به دفعات تكرار گردد.

عوارض جانبـي :
تجويز وريدي دارو بايد به آهستگي صورت گيرد چون غلظت زياد كلسيم مي تواند باعث ايست قلبي شود اگر برادي كاردي يا آريتمي شديدي اتفاق افتاد تجويز بايد كند شود.
دام هاي دچار كمبود كلسيم و اندوتوكسمي مانند گاوهاي دچار ورم پستان كلي فرمي حاد مخصوصا به آريتمي هاي قلبي بخاطر تجويز وريدي حساس تر ميباشند.

تداخل دارويي :
كلسيم بروگلوكونات اگر با سفالوتين ، پردنيزلون فسفات ، تتراسيكلين ها ، بيكربنات سديم ، فنيل بوتازون و سولفاناميدها تركيب شوند ناسازگار است.

زمان پرهيز از مصرف :  ندارد .

شرايط نگهداري :در دماي  كمتر از 30  درجه سانتي گراد   و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي داروجلوگيري شود.

بسته بندي : اين دارو در ويال 250 ميـلي لـيـتـري عرضه ميگردد .  

Laoding
Laoding