شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی میکروبیال

سولفادین

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

سولفادین

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريـقي.

گروه دارويي : آنتـي ميكروبيال .

تركيـب دارو : هر ميـلي لـيـتـر حاوي 333 ميـلي گرم سولـفاديمـيـدين سديم ميباشد.

 

مكانيـسم اثر :
سولفاناميدها آنالوگ ساختماني پارا آمينو بنزوئيك اسيد ( PABA ) ميباشند و بطور رقابتي يك مرحله آنزيمي ( دي هيدروپترات سنتتاز ) را در زماني كه PABA  جهت توليد دي هيدرو فوليك اسيد ( فوليك اسيد ) وارد ميشود ، مهار مي كند. از آنجا كه توليد دي هيدرو فولات كم شده است ، ميزان تتراهيدرو فولات ( فولينيك اسيد ) تشكيل شده از دي هيدرو فولات كم مي شود. تتراهيدروفولات جزء اصلي كوانزيم هاي دخيل در متابوليسم كربن سلولي است . از آنجا كه سولفوناميدها  براي PABA بعنوان آنتي متابوليت عمل مي كنند ، چندين آنزيم را مهار مي كنند. اين آنزيم ها عبارتند از : آنزيم هاي مورد نياز براي توليد پورين ها ، براي انتقال دزوكسي يوريدين به تيميدين و براي توليد متيونين ، گليسين و فورميل متيونيل- ترانسفر- RNA . اين اعمال منجر به مهار توليد پروتئين ، تخريب فرآيندهاي متابوليكي و مهار رشد و تكثير ارگانيسم هاي كه نمي توانند از فولات مورد واكنش استفاده كنند مي شود . اين اثر باكتريوستاتيك است ، اگرچه اثر باكتريوسيدي در غلظت هاي بالا كه در ادرار اتفاق مي افتد ، آشكار است.

فارماكوكـيـنتـيـك :
سولفاديـميـدين متعاقب تـجويـز به روشIV در سراسر بدن توزيع مي شود  . نيـمه عمر آن 2/7 ساعت در گوسفند و 9 ساعت در گاو مي باشد .در نشخواركنندگان سولـفاديميـدين به روش هيدروكسيـلاسيون و استيلاسيون متابولـيزه مي شود و متابولـيت هاي آن از طريق ادرار دفع مي گردد .
دفع نسبـتا" آهسته و تدريـجي سولفاديميدين( نيـمه عمر آن 8 تا 12 ساعت است )و حلالـيت زياد متابولـيت هاي آن باعث مي شود كه كريـستالوري كاهش يابد وهمـچنـيـن دارو به خوبي در بافتـهاي بدن پـخش شود . درحدود 70 درصد سولفاديـميـدين به پروتئيـن پلاسـما متـصل مي گردد . سولفاديـميـدين به مقدار گستـرده در كل بدن و به داخل بسيـاري از بافتـهاي نرم و مفاصل نفوذ مي كند .

موارد مصرف :
سولفاديميدين عموماً براي پيشگيري يا درمان عفونت هاي  موضعي يا عمومي استفاده ميشود.
سولفاديميـدين مشخصا" در درمان گنديدگي سمFoot Rot)  (، بيماريهاي عفونـي سيستمـيك مانند پنوموني گاو ، انتـريت ، ديـفتـري گوساله ها ، ورم پستان ، كوكسيديوزگاوو گوسفند ، اكتينو باسيلوس ، كلي باسيلوس ، توكسوپلاسموز ، پودودرماتيت بكار ميرود.

مقدار مصرف :
مقدار اولـيه Initial dose) )؛ 100تـا200 ميـلي گرم به ازاي هر كيـلوگرم وزن بدن.
مقدار  نگهدارنده Maintenance dose) )؛ 50 تا 150  ميـلي گرم به ازاي هر كيـلوگرم بدن.

روش مصرف : به روش زير جلـدي و يا داخل وريدي آهستـه تـجويز شود .

عوارض جانـبـي :
عوارض جانبي به سولفاناميدها ممكن است به خاطر اثرات سمي مسقيم دارو يا افزايش حساسيت باشد. علائم واكنش هاي  ازياد حساسيت شامل كهير ، آلرژي  ، راش پوستي ، تب داروئي ، ورم مفصل چندتايي ، آنمي هموليتيك و آگرانولوسيتوز ميباشد. ممكن است علائم سمي حاد بعد ازتجويز سريع دارو به صورت وريدي يا تزريق بيش از اندازه دارو مشاهده شود.
موارد احتياط: تزريق سريع وريدي ممكن است باعث ديسترس تنفسي وكلاپس گردد . لذا تزريق وريدي بايد به آهستگي صورت پذيرد. تزريق نادرست وريدي ممكن است منجر به ترمبوفلبيت و واكنش هاي شديد اطراف رگي شود. براي جلوگيري از كريستالوري مقدار آب آشاميدني دام در طول درمان بايد افزايش يابد.

تداخل دارويي :
سولفاناميدها ممكن است اثرات فنيل بوتازون ، فني توئين ، سالسيلات ها ، تيازيد ، مدرها و پروبنسيد را افزايش دهد. اين دارو نبايد همزمان با داروهايي كه با سولفو ناميدها اثر آنتا گونيستي دارند، مصرف شود. زيرا اثر باكتريايي آنها از بين مي رود . اين داروها شامل داروهاي بي حس كننده موضعي كه يك هسته PABA  دارند مانند پروكائين ، بنزوكائين و تركيبات حاوي اين داروها مانند پني سيلين پروكائين ، ويتامين هاي گروه B  مانند اسيد فوليك ،نيكوتينيك اسيد و غيره .

دوره پرهيـز از مصرف :
شيـر : 7 روز پس از آخـرين درمان .
گوشت : 18 روز   پس از آخـرين درمان .

شرايط نگهداري  :  دارو  در دماي كمتر از 30 درجه ساتني گراد  و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بستـه بـندي  :  اين دارو در ويال 250 ميـلـي لـيـتـري عرضه مي گردد .

Laoding
Laoding