شرکت داروسازی نصـــر

nasrpharma.ir

شرکت داروسازی نصـــر

آنتی میکروبیال

پنوموزین

کد کالا

قیمت دارو: 0.00

توضيح

پنوموزین

شكل دارويي: مـحلول استـريل تزريقي.

گروه دارويي : آنتـي ميـكروبـيـال.

تركيـب دارو : هر ميـلي لـيـتـر حاوي 300 ميلي گرم تيل مايكوزين مي باشد .

 

مكانيـسم اثر :
تيـل مايكوزين از گروه ماكرولـيـدها است كه به صورت نيـمه سنـتتـيك تهيه ميشود . نـحــوه عمـل آن مهـار سنتـز پروتئيـن باكتــري از طريق اتصال به تـحـت واحد 50S ريـبـوزوم بـاكتـري مي باشد . تيل مايكوزين عموما" علـيـه باكتـري هاي گرم مثبت و همـچنـيـن علـيه تعداد مشخصي از باكتـريهاي گرم منـفي و گونه هاي زيادي از مايكوپلاسـماها بكار مي رود . در آزمايشات برون تـنـي (Invitro) مشخص شده كه 95% از پاستـرولا مولـتــوسيـدا توسط  mg/ml25/6 يا كمــتـر از تيل مايكوزين مهار شد .

فارماكوكيـنـتـيـك  :
يك ساعت پس از تزريق دوز واحد زير جلدي 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در گاو حداكثر غلظت سرمي دارو حاصل مي گردد و پس از 3 روز ميتوان مقادير قابل اندازه گيري دارو را در سرم مشخص نمود .تيل مايكوزين تنها با يك تزريق زير پوستي داروي موثري است. غلظت تيل مايكوزين درريه بعد از تزريق دارو بطور قابل ملاحظه اي بالاتر از مقدار سرمي آن ميباشد. درگوساله ها ، غلظت تيل مايكوزين درريه حداقل براي 4  روز بالاتر از 90  درصد حداقل غلظت باز دارنده ( MIC ) پاسترولا هموليتيكا باقي مي ماند.

موارد مصرف :
براي درمان بيـماريهاي تنـفسي درگاو و گوسفند بـخصوص درمان عفونت هاي ناشي از پاستـرولا همولـيـتيـكا و مولتوسيـدا و ميكرو ارگانيـسم هاي حساس به تيل مايكوزين . همـچنـيـن درمان اورام پستان گوسفند ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس و مايكوپلاسما آگالاكتيه حساس به تيل مايكوزين و درمان سقط جنين در گوسفند ناشي از كلاميديا پسیتاسه .

مقدار مصرف :
گاو وگوسفند : 10 ميلي گرم به ازاي هر كيـلوگرم وزن بدن (1 ميلي لـيـتـر به ازاي هر30 كيلوگرم وزن بدن ).

روش مصرف : فقط به روش زير جلدي تزريق گردد .
درگاو و گوسفند مـحل تزريق دارو در ناحيـه كتف و در قسمت فوقاني دنده ها توصيـه مي گردد .
در صورت عدم مشاهده علائم بهبودي در طي48 ساعت بايد نسبت به تشخيص بالـيـنـي تـجديد نظرنمود . درگاو در مـحل تزريق بيـشتـر از 25 ميلي لـيـتـر دارو تزريق نشود .

موارد منع مصرف :
از تزريق اين دارو در گوسفندهاي با وزن كمـتـر از 15 كيـلوگرم اجتـناب شود .
از تزريق وريدي دارو درگاو وگوسفند جلوگيـري شود ، زيرا مـمكن است كشنده باشد .
از تـجويـز اين دارو در اسب و بز بايد اجـتـناب شود .
در انسان نبايد استفاده شود زيرا مـمكن است كشنده باشد .
در گاوهاي شيـري استـفاده نشود زيرا مـمكن است باعث ورود دارو به شيـر گردد .
درگوساله هاي گوشتـي ،گوساله هاي زير يك ماه و گوساله هايي كه تنها از شيـر جهت تغذيه استـفاده مي كنند مصرف نشود .

نكات قابل توصيه :
در محل تزريق زير جلدي ممكن است تورم مشاهده گردد كه معمولا خفيف بوده و بر طرف مي گردد. از مخلوط كردن اين دارو با ساير محلول هاي تزريقي بايد اجتناب كرد . چون ممكن است باعث رسوب ماده فعال دارو شود. در صورت تزريق اتفاقي به انسان سريعاً به پزشك مراجعه شود . از تماس دارو با چشم بايد جلوگيري شود . دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

عوارض جانبـي :
درمسموميت با اين دارو سيـستم قلبـي عروقي مورد حـمله قرار مي گيـرد . اين آنتـي بيوتيك چندين روز در بافتـها باقي مي ماند . سيـستم قلبـي عروقي بايد تـحت نظارت دقيق قرار گيـرد و درمانهاي نگهدارنده برقرار شود .

دوره پرهيـز از مصرف :
گوشت گاو وگوسفند : 42 روز پس از آخرين تزريق  .
شيـر گوسفند : 15 روز پس از آخرين تزريق  .

شرايط نگهداري :
در دماي كمتر از 30 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود . از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.

بسته بندي :
اين دارو در ويال 20 و 50 ميلي لـيـتــري عرضه مي گردد .    

Laoding
Laoding